Tổng hợp website bài báo, sourcode Machine Learning

Machine Learning

Sau đây mình tổng hợp và cóp nhặt từ nhiều nguồn khác nhau và được update mới. Bắt đầu từ group fb Machine Learning cơ bản

https://handong1587.github.io/deep_learning/2015/10/09/segmentation.html?fbclid=IwAR0E5cgq8MQhhSE3eLoE4w_8EGiMp1D7qn-TZGZiI1ZxsMgPqTzt7ABV3Ow

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *