“THUẬT LÃNH ĐẠO” ĐƯỢC KỂ TỪ KINH THÁNH

”THUẬT LÃNH ĐẠO” ĐƯỢC KỂ TỪ KINH THÁNH
Kinh thánh còn là kho tàng trí tuệ giúp chúng ta hiểu thêm về những đề tài như Lãnh đạo, Nhân sự và cả Quản lý Chiến lược nếu chúng ta hiểu và biết khai thác. Sau đây là câu chuyện về thuật lãnh đạo và kế hoạch chiến lược được kể lại cho chúng ta nghe từ vài ngàn năm trước: Trong Sáng Thế Ký (Sách Cựu Ước) chương 41 có đăng câu chuyện của vua Pharao xứ Ai-Cập có những giấc mơ kỳ lạ và Ngài không hiểu được. Duy chỉ có một kẻ nô lệ và là một tù nhân người Do Thái (thời đó còn gọi là người Hebreu) tên là Joseph (không phải là cha nuôi chúa Giê-su) giảng giải cho Ngài nghe và hiểu thấu đáo.

Giấc mơ đầu nói về 7 con bò béo và 7 con bò gầy, giấc mơ thứ hai nói về 7 gié lúa mẩy và 7 gié lúa lép.

Joseph giảng giải cho vua Pharao biết là hai điềm chiêm bao của Pharao đều có cùng một ý nghĩa: Thiên chúa đã cho Pharao biết trước những gì Thiên chúa dự tính sẽ thực hiện. Bảy con bò cái mập và bảy gié lúa mẩy là bảy năm được mùa. Còn bảy con bò cái gầy còm và bảy gié lúa lép và cháy sém là bảy năm đói kém.

Joseph liền tâu lên nhà vua Pharao xin sớm cho thực hiện điều ấy, và cũng xin đức vua cho lập những viên chức trong khắp nước để thu góp một phần năm hoa lợi trong bảy năm được mùa dư dật trong cả nước Ai-cập. Xin để họ thu góp thực phẩm trong những năm được mùa sắp đến và chứa trong các kho dưới quyền quản lý của Pharao, và xin truyền cho người ta lập các kho tích trữ lương thực trong các thành. Rồi những thực phẩm đó sẽ trở thành thực phẩm dự trữ cho cả nước trong bảy năm đói kém sẽ xảy ra trong nước Ai-cập, để đất nước nầy sẽ không bị tiêu diệt trong giai đoạn đói kém.

Nhà vua quá đỗi vui mừng và phong Joseph, một kẻ nô lệ và tù nhân làm tể tướng (ngang với chức thủ tướng thời nay) và lo việc quán xuyến đốc thúc dân chúng sản xuất, xây dựng kho bãi, tích góp lương thực cho những năm đói kém tiếp theo.

Sau đó, bảy năm được mùa dư dật ở Ai-cập qua đi và bảy năm đói kém bắt đầu đến, y như lời Joseph đã nói. Nạn đói tràn lan khắp mặt đất. Người ta từ mọi xứ kéo đến tìm Joseph ở Ai-cập để mua lúa, bởi vì nạn đói ấy quá trầm trọng trên khắp mặt đất. Joseph liền cho mở các kho lương thực và bán lúa cho người Ai-cập và những nước xung quanh, trong đó cả nước Do Thái.

Tóm lại, nhìn từ phương diện Lãnh đạo và Chiến lược, Joseph là một chiến lược gia đại tài, ông đã biết tính được chu kỳ thăng trầm của nền kinh tế (xem sóng Elliott hoặc nguyên tắc nuôi heo trong kinh tế vĩ mô), biết trình bày kịch bản chiến lược đó cho nhà vua hiểu, đưa ra các kế hoạch hành động để nhà vua quyết định thực thi. Nhà vua cũng là người lãnh đạo xuất sắc, biết dụng người tài, không phân biệt chủng tộc, không phân biệt phe phái, có lòng thương người, biết lo cho nước cho dân và cho thiên hạ, biết giao quyền trọn vẹn cho người quản lý đã được chọn. Joseph cũng là nhà quản lý tài giỏi, biến các kế hoạch hành động thành hiện thực và cứu đói được không những Ai-Cập mà còn cả các nước xung quanh.

Lời bình: Trung Dinh
Hình: Vua Pharao đang phong Tể tướng cho Joseph
***
{TRÍCH SÁNG THẾ KÝ, CHƯƠNG 41}

Ðiềm Chiêm Bao của Pharao
1. Cách hai năm sau, Pharao thấy một điềm chiêm bao. Nầy, ông đứng bên bờ sông. 2. Thình lình từ dưới sông bảy con bò cái đi lên, trông khỏe mạnh và béo tốt. Chúng đến ăn cỏ trong đám sậy bên sông. 3. Và nầy, từ dưới sông lại có bảy con bò cái khác đi lên sau đó, hình dáng xấu xí và gầy còm. Chúng đến gần bảy con bò cái kia nơi bờ sông. 4. Các bò cái xấu xí và gầy còm đó nuốt bảy bò cái khỏe mạnh và béo tốt. Pharao bèn giật mình thức giấc.

5. Sau đó ông ngủ lại và thấy chiêm bao lần thứ hai. Thình lình ông thấy có bảy gié lúa chắc và tốt, mọc chung với nhau trên một cọng lúa. 6. Kế đó bảy gié lúa khác vừa lép và vừa bị gió đông làm cháy sém mọc ra tiếp theo. 7. Rồi bảy gié lúa lép nuốt bảy gié lúa chắc và tốt. Pharao giật mình thức giấc lần nữa, và nầy, đó chỉ là một giấc chiêm bao.
8. Sáng ngày tâm thần ông bối rối. Ông truyền lịnh gọi tất cả nhà thông thái và tất cả học giả lỗi lạc của Ai-cập đến. Pharao thuật lại các điềm chiêm bao của ông cho họ, nhưng chẳng ai có thể giải nghĩa các điềm chiêm bao ấy cho ông.
9. Bấy giờ quan chánh chước tửu tâu với Pharao, “Bây giờ hạ thần mới nhớ đến lỗi của hạ thần. 10. Trước kia, Pharao có nổi giận với bầy tôi của hoàng thượng. Hoàng thượng đã giam hạ thần trong ngục thất của dinh quan chỉ huy quân thị vệ, đúng ra là hạ thần và quan ngự thiện nữa. 11. Cùng một đêm kia, hạ thần và ông ấy mỗi người thấy một điềm chiêm bao khác nhau. Mỗi điềm chiêm bao của chúng thần có ý nghĩa riêng của nó. 12. Lúc ấy cũng có một thanh niên Hê-bơ-rơ ( = Do Thái) bị giam chung với chúng thần. Nó là đầy tớ của quan chỉ huy quân thị vệ. Chúng thần kể cho nó nghe điềm chiêm bao của mình, và nó giải nghĩa các điềm chiêm bao ấy cho chúng thần; giấc mơ của ai, nó giải nghĩa cho người ấy. 13. Và sự việc đã xảy ra đúng y như lời nó giải nghĩa. Hoàng thượng đã cho hạ thần được phục chức, còn ông kia đã bị xử treo cổ.”

14. Pharao liền truyền cho đem Joseph vào cung. Người ta vội vàng đem Joseph ra khỏi ngục, cạo râu, cắt tóc, và thay đổi y phục để đưa vào chầu Pharao.
15. Pharao nói với Joseph, “Ta đã nằm mơ và thấy chiêm bao, nhưng không ai có thể giải nghĩa cho ta được. Ta nghe nói rằng ngươi có thể hiểu và giải nghĩa điềm chiêm bao được.”
16. Joseph tâu với Pharao, “Thưa, không phải tôi mà là Ðức Chúa Trời; Ngài sẽ ban cho Pharao câu giải đáp để đức vua được bình an.”
17. Bấy giờ Pharao nói với Joseph, “Nầy, trong điềm chiêm bao, ta thấy ta đứng bên bờ sông. 18. Thình lình bảy con bò cái từ dưới sông đi lên, trông mạnh khỏe và béo tốt; chúng đến ăn cỏ trong đám sậy bên sông. 19. Kế đó bảy con bò cái khác đi lên sau chúng; đó là những con bò ốm yếu, rất xấu xí, và gầy còm. Ta chưa hề thấy một con bò nào xấu xí như thế trong toàn xứ Ai-cập. 20. Ðoạn các bò cái gầy còm và xấu xí nuốt bảy bò cái béo tốt đã đi lên trước chúng. 21. Dù chúng đã nuốt bảy con bò mập, nhưng không ai có thể nghĩ rằng chúng đã nuốt các con bò mập ấy, vì chúng vẫn còn xấu xí y như trước. Bấy giờ ta giật mình thức giấc. 22. Ta lại thấy trong giấc chiêm bao của ta, này, bảy gié lúa mọc ra trên một cọng lúa; chúng đều chắc và tốt.
23. Và nầy, bảy gié lúa khác, vừa héo, lép, và bị cháy sém vì gió đông, mọc ra sau chúng. 24. Các gié lúa lép nuốt bảy gié lúa chắc. Ta đã thuật lại các điềm chiêm bao ấy cho các nhà thông thái, nhưng không ai có thể giải nghĩa chúng cho ta.”

25. Bấy giờ Joseph tâu với Pharao, “Thưa hai điềm chiêm bao của Pharao đều có cùng một ý nghĩa. Ðức Chúa Trời đã cho Pharao biết trước những gì Ngài dự tính sẽ thực hiện.

26. Bảy con bò cái mập là bảy năm; bảy gié lúa chắc cũng là bảy năm. Cả hai điềm chiêm bao ấy đều có cùng một ý nghĩa. 27. Bảy con bò cái gầy còm và xấu xí đi lên sau các con bò mập là bảy năm; bảy gié lúa lép và cháy sém vì gió đông cũng chỉ về bảy năm đói kém. 28. Ðây là điềm tôi đã thưa với Pharao. Ðức Chúa Trời đã tỏ cho Pharao biết những gì Ngài sắp sửa làm.

29. Quả thật, trong khắp nước Ai-cập sẽ có bảy năm được mùa dư dật. 30. Nhưng tiếp sau đó là bảy năm đói kém. Tất cả những dư thừa sẽ bị quên đi trong nước Ai-cập, và nạn đói sẽ làm cho đất nước trở nên kiệt quệ. 31. Vì nạn đói quá lớn theo sau những năm được dư dật trong nước, nên người ta sẽ không còn nhớ đến sự dư thừa ấy nữa. 32. Ðiềm chiêm bao ấy được lặp lại cho Pharao hai lần có nghĩa là Ðức Chúa Trời đã nhất định sẽ thực hiện điều ấy, và Ðức Chúa Trời sẽ cho điều ấy xảy ra không bao lâu nữa đâu. 33. Vậy bây giờ kính xin Pharao chọn một người thông minh và khôn sáng, rồi lập người ấy trên cả nước Ai-cập. 34. Xin Pharao sớm thực hiện điều ấy, và cũng xin đức vua cho lập những viên chức trong khắp nước để thu góp một phần năm hoa lợi trong bảy năm được mùa dư dật trong cả nước Ai-cập. 35. Xin để họ thu góp thực phẩm trong những năm được mùa sắp đến và chứa trong các kho dưới quyền quản lý của Pharao, và xin truyền cho người ta lập các kho tích trữ lương thực trong các thành. 36. Rồi những thực phẩm đó sẽ trở thành thực phẩm dự trữ cho cả nước trong bảy năm đói kém sẽ xảy ra trong nước Ai-cập, để đất nước nầy sẽ không bị tiêu diệt trong giai đoạn đói kém.”

37. Những lời đó đẹp lòng Pharao và tất cả quần thần của ông. 38. Pharao nói với bầy tôi của ông, “Chúng ta có thể tìm được một người như người nầy, một người có Thần của Ðức Chúa Trời ngự bên trong chăng?”
39. Bấy giờ Pharao nói với Joseph, “Vì Ðức Chúa Trời đã cho ngươi biết tất cả những điều nầy. Không ai thông minh và khôn sáng như ngươi. 40. Ngươi sẽ cai trị cả nhà ta. Toàn dân ta sẽ vâng lời ngươi. Ta chỉ lớn hơn ngươi vì ngôi vua mà thôi.”

41. Pharao lại nói với Joseph, “Nầy, ta lập ngươi trị vì trên toàn cõi Ai-cập.” 42. Rồi Pharao lấy chiếc nhẫn làm ấn dấu ra khỏi tay mình và đeo vào tay Joseph. Ðoạn ông truyền mang y phục bằng gải vai mịn đến mặc cho chàng, rồi ông đeo vào cổ chàng một dây chuyền bằng vàng. 43. Ông đặt chàng ngồi trên xa giá thứ hai của ông, và cho người đi trước hô to, “Hãy quỳ xuống!” Vậy ông lập chàng trị vì trên cả nước Ai-cập.

46. Joseph được ba mươi tuổi khi được trình diện Pharao vua Ai-cập. Joseph rời khỏi triều đình Pharao và đi kinh lý khắp nước Ai-cập. 47. Bấy giờ trong bảy năm được mùa, đất đai đã sinh sản hoa màu dư dật. 48. Vì thế ông cho thu góp lương thực trong suốt bảy năm được mùa ở Ai-cập và tích trữ trong các thành. Trong mỗi thành, ông cho thâu trữ lương thực do những ruộng rẫy xung quanh thành đó sản xuất. 49. Joseph thâu trữ lúa thóc nhiều như cát nơi bờ biển, đến nỗi người ta ngưng việc đong lường, vì chúng quá nhiều, không đếm xuể.

53. Sau đó bảy năm được mùa dư dật trong nước Ai-cập chấm dứt, 54. và bảy năm đói kém bắt đầu đến, y như lời Joseph đã nói. Nạn đói ấy xảy ra khắp đất, nhưng tại Ai-cập dân chúng vẫn có bánh ăn. 55. Khi toàn thể nước Ai-cập bị nạn đói hoành hành, dân chúng đến kêu nài với Pharao để xin lương thực. Joseph nói với toàn dân Ai-cập, “Hãy đến với Joseph. Hễ ông ấy bảo gì, các ngươi hãy làm theo như vậy.” 56. Nạn đói tràn lan khắp mặt đất, Joseph mở các kho lương thực và bán lúa cho người Ai-cập, vì nạn đói ấy mỗi ngày một trở nên tàn khốc trong nước Ai-cập. 57. Người ta từ mọi xứ kéo đến tìm Joseph ở Ai-cập để mua lúa, bởi vì nạn đói ấy quá trầm trọng trên khắp mặt đất.

Nguồn: https://www.facebook.com/trung.dinh.351

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *